จาก Tribalwars Wiki TH

ข้อมูลเวิลด์

เราจัดเตรียมข้อมูลสำคัญของเวิลด์ให้ดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ในงานสถิติได้ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหมู่บ้าน, เผ่า, และผู้เล่น โดยมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเป็นประจำ ในระหว่างนี้ยังมีข้อมูลการเข้ายึดครองหมู่บ้านตั้งแต่การเริ่มต้นของเกม พร้อมเวลาแบบ Unix timestamp และเนื้อหาโปรไฟล์ต่างๆ เพิ่มให้อีกด้วย

กรุณาโหลดข้อมูลสถิติเฉพาะเมื่อคุณต้องการจริงๆ เท่านั้น สคริปต์โหลดข้อมูลจะต้องโหลดข้อมูลไม่เกิน 1 ครั้งต่อชั่วโมง และกรุณาจัดเก็บข้อมูลที่โหลดไปไว้เป็นแคชบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ข้อมูลสถิตินี้จะได้รับการอัปเดตเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งความถี่ในการอัปเดตจะขึ้นอยู่กับแต่ละเซิร์ฟเวอร์

เราเตรียมไฟล์แบบบีบอัดไว้เป็นฟอร์แมต .txt.gz หากเป็นไปได้ เราขอให้คุณใช้ไฟล์ฟอร์แมตนี้

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดทั้งหมด 5 ไฟล์ แต่ละไฟล์จะประกอบไปด้วยข้อมูลตัวเลขที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ข้อมูลผ่านการเข้ารหัสด้วยฟังก์ชัน urlencode() ของภาษา PHP ซึ่งหมายความว่าเครื่องหมายจุลภาคจะถูกเข้ารหัสเป็น %2C

- /map/village.txt.gz

ไฟล์ข้อมูลหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้:

$id, $name, $x, $y, $player, $points, $rank


- /map/player.txt.gz

ไฟล์ข้อมูลผู้เล่น โดยมีข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้:

$id, $name, $ally, $villages, $points, $rank

- /map/ally.txt.gz

ไฟล์ข้อมูลเผ่า โดยมีข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้:

$id, $name, $tag, $members, $villages, $points, $all_points, $rank

- /map/conquer.txt.gz

ไฟล์ข้อมูลการเข้ายึดครองหมู่บ้านนับแต่เริ่มเกม โดยมีข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้:

$village_id, $unix_timestamp, $new_owner, $old_owner

[1]

ด้วยการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถอ่านข้อมูลการเข้ายึดครองหมู่บ้านนับจากเริ่มเกมได้ในรูปแบบของ Unix timestamp ทั้งนี้ค่า timestamp จะย้อนหลังไปไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยมีข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้:

$village_id, $unix_timestamp, $new_owner, $old_owner

- /map/profile.txt.gz

ไฟล์ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้เล่น โดยมีข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้:

$player_id, Geburtstag, Geschlecht, Wohnort, Profiltext (als XHTML), Profilbild-Dateiname

[2]

ด้วยการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถอ่านข้อมูลการตั้งค่าของเวิลด์ของเกมได้ (ฟอร์แมต XML):

ตัวอย่าง

ตัวอย่างอย่างง่ายในภาษา PHP เพื่อเขียนข้อมูลหมู่บ้านและลงชื่อของตนในฐานข้อมูล MySQL:

$lines = gzfile('http://ds1.die-staemme.de/map/village.txt.gz'); if(!is_array($lines)) die("ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้"); foreach($lines as $line) { list($id, $name,$x, $y, $player, $points, $rank) = explode(',', $line); $name = urldecode($name);

$name = addslashes($name); mysql_query("INSERT INTO village SET id='$id', name='$name', x='$x', y='$y', player='$player', points='$points', rank='$rank'"); }

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฟอรั่ม